Gratis professionell rådgivning
Varor i lager beställda före 15:00, skickas samma dag
Fri frakt från 750 € exkl. Moms (BE/NL)

Allmänt

Objekt
1.1 I dessa standardvillkor betyder "säljaren" "IN2-CONCRETE BVBA, etablerat i Lange Ambachtstraat 10, 9860 Oosterzele (Belgien), med företagsnummer 0598.892.252'. I dessa standardvillkor avser "köparen" varje professionell köpare av produkter (för definitionen av dessa, se vidare i dessa villkor) av säljaren i enlighet med dessa villkor.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller för all professionell försäljning och leverans av varor och tjänster (nedan kallade "produkterna") av säljaren till köparen enligt något avtal mellan ovannämnda parter (nedan kallat "avtalet"). Avtalet ingås genom överföring av en order eller registreringsbekräftelse från säljaren till köparen, efter att den senare har beställt produkter hos säljaren, oavsett hur (muntligt, elektroniskt etc.) eller den plats där (i säljarens lokaler, på mässor, via internet etc.) detta görs. Orderbekräftelsen överlämnas om möjligt (på mässor, försäljning i säljarens lokaler etc.) omedelbart till köparen på papper och måste under alla omständigheter också skickas, tillsammans med dessa allmänna villkor, via e-post till den e-postadress som köparen har angett till säljaren.

1.3 Om inte efter uttryckligt skriftligt godkännande av säljaren kan köparen under inga omständigheter åberopa några allmänna villkor som anges på dokument som skickas av honom, även om dessa överförs i samband med en beställning och säljaren inte uttryckligen protesterar mot dessa villkor efter orderbekräftelsen. Ingen ändring, modifiering eller avslag på ett eller flera av dessa villkor ska vara giltiga, såvida inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen mellan parterna.

1.4 I händelse av motsägelser mellan orderbekräftelsen och dessa allmänna villkor har de allmänna villkoren företräde, såvida inte orderbekräftelsen uttryckligen avviker från (dvs. skiljer sig från någon artikel i) de allmänna villkoren.

1.5 Avtalet ingås så snart orderbekräftelsen, till vilken dessa allmänna villkor är bifogade, ingås av In2-Concrete har överförts till köparen.


Betalningsvillkor
2.1 Betalningar måste göras inom den period som anges på orderbekräftelsen. Varor kommer endast att skickas efter full betalning. Om säljaren beslutar att skicka varorna före varje begäran om betalning måste de betalas inom trettio (30) dagar från fakturadatumet.

Produkterna faktureras omedelbart efter det datum då de lämnar säljarens lokaler. Säljaren förbehåller sig dock rätten att debitera ett förskott, i vilket fall produkterna endast kommer att levereras efter betalning av dessa.

2.2 Säljaren förbehåller sig rätten att inte leverera produkterna så länge som eventuella belopp som ska betalas enligt något avtal med köparen inte har betalats (helt), inklusive all ränta och fasta skador som fortfarande ska betalas, enligt vad som fastställs i artikel 2.3 eller 2.4 i dessa allmänna villkor.

2.3 Om någon faktura inte betalas eller inte betalas i sin helhet gäller ränta på 12% per år automatiskt och utan föregående meddelande om försummelse av dessa belopp från det datum då beloppen förfaller till tidpunkten för full betalning.

2.4 I händelse av utebliven betalning eller ofullständig betalning av de förfallna beloppen har säljaren också automatiskt och utan föregående meddelande om försummelse rätt till en fast ersättning på 10% på fakturabeloppet utöver de belopp som fortfarande ska betalas vid den tiden och utan den aktuella räntan, men minst 250 euro per faktura, utan att det påverkar säljarens rätt att kräva ytterligare ersättning om den senare bevisar att skadan är större. än båda de ovan nämnda beloppen.

2.5 Alla fakturor betalas på säljarens säte.

2.6 Köparen har under inga omständigheter rätt att kvitta några belopp som säljaren är skyldig honom (påstås) mot belopp som han (påstås) är skyldig säljaren.


Leverans av produkterna
3.1 De leveranstider och datum som anges av säljaren för produkter, som anges nedan, anges endast ungefär. Leverans efter beräknat leveransdatum ger inte upphov till uppsägning av avtalet.

3.2 Efter eller tillsammans med orderbekräftelsen kommer köparen att få, i enlighet med artikel 1.2 i de allmänna villkoren, ett erbjudande från säljaren med leveransdatum för produkterna, men endast som en indikation.

3.3 Köparen förväntas kontrollera produkterna omedelbart efter leverans och skriftligen informera säljaren om alla synliga fel inom 7 dagar efter leverans. I ett sådant fall förser köparen också säljaren med nödvändiga bevis, på vilka säljaren kommer att undersöka ovannämnda bevis i enlighet med sina interna förfaranden och omedelbart informera köparen om eventuella ytterligare förfaranden. Om säljaren erkänner felet kan han antingen leverera en ersättningsprodukt eller upprätta en kreditfaktura. Synliga fel som inte rapporteras till säljaren inom ovannämnda period kommer att betraktas som accepterade av köparen.

3.4 Om något belopp som köparen är skyldig för relevanta eller andra orderbekräftelser inte betalas i sin helhet, har säljaren rätt att avbryta leveransen av produkterna tills full betalning av alla belopp. Säljaren har också rätt att avbryta leveransen av produkterna om han av någon anledning tvivlar på köparens kreditvärdighet och / eller om köparen inte rimligen (tillräckligt) är kreditvärdig, med hänsyn till den beställning som gjorts av honom enligt vad som anges på orderbekräftelsen.


Annullering av beställningen
4.1 Oaktat tillämpningen av dessa allmänna villkor, och i synnerhet i artikel 4.2 nedan, har köparen rätt att annullera sin beställning före leverans av produkterna. En sådan annullering måste göras skriftligen, varvid det datum då avbokningen mottas av säljaren kommer att avgöra ersättningen enligt nedan.

4.2 Om köparen (delvis) annullerar sin beställning inom 14 kalenderdagar efter det datum då orderbekräftelsen skickades via e-post, måste han betala 30% av priset (inklusive moms). Om köparen (delvis) annullerar sin beställning från 14 kalenderdagar efter det datum då orderbekräftelsen skickades via e-post, måste han betala 50% av priset (inklusive moms). Avbokning är inte längre möjlig när produkterna har skickats.


Risker
5.1 Alla risker, oavsett art, bärs av köparen från det ögonblick som produkterna lämnar säljarens lokaler.

5.2 Om produkterna av någon anledning som kan hänföras till köparen inte kan lämna säljarens lokaler, ska riskerna övergå till den senare den dag då det var planerat att produkterna skulle lämna lagren som vidarebefordrades till köparen.


Egenskap
6.1 Produkterna förblir säljarens egendom tills deras fulla pris har betalats. Om köparen, av någon anledning, är skyldig säljaren något annat intresse och / eller fasta skador, blir produkterna köparens egendom så snart han har betalat dessa räntor och / eller fasta skador i sin helhet.

6.2 Vid utebliven betalning måste köparen returnera produkterna till säljaren omedelbart och i gott skick vid den senare första begäran. I ett sådant fall förbehåller sig säljaren också rätten att omedelbart ta i besittning av de produkter som, som anges i artikel 6.1 ovan, har förblivit hans egendom och att sälja dem vidare. För detta ändamål ger köparen säljarens anställda, representanter och representanter den oåterkalleliga rätten att komma in i sina lokaler och platser. Denna rätt gäller fram till uppsägningen av avtalet, oavsett anledning, och påverkar inte de rättigheter som säljaren förvärvar enligt dessa allmänna villkor eller på något annat sätt.


Ansvar
7.1 Säljaren är inte ansvarig för defekter i produkterna orsakade av normalt slitage, onormala eller olämpliga lagrings- eller användningsförhållanden eller någon handling, underlåtenhet eller fel hos köparen eller någon tredje part.

7.2 Säljarens totala ansvar gentemot köparen är under alla omständigheter begränsat till det pris som faktureras köparen (exklusive moms) för de produkter som orsakade skadan. Denna ansvarsbegränsning gäller oavsett säljarens eller någon av dess representanters handling eller underlåtenhet, oavsett tillämplig ansvarsordning, inklusive men inte begränsat till avtalsansvar, utomobligatoriskt ansvar, strikt ansvar, produktansvar, ansvar för dolda defekter, även i händelse av grov vårdslöshet från säljarens sida och dessutom vid allvarliga och uppsåtligt tjänstefel av säljarens företrädare.

7.3 Säljaren är inte ansvarig för skillnader i produktens färg, form eller vikt jämfört med beskrivningen som ges av honom, som anges i broschyrer, på internet, på mässor etc. Säljaren är inte heller ansvarig för defekter i produktens struktur eller material.

7.4 Användningen av produkterna är föremål för alla immateriella rättigheter. Alla immateriella rättigheter till de produkter som levereras av säljaren förblir den senares egendom i största möjliga bemärkelse, om inte annat anges i offerten, på fakturan och / eller i orderbekräftelsen. Eftersom överföringen av skapelsen inte innebär att de immateriella rättigheterna till ovannämnda skapelse också överförs, och inte heller kan betraktas som sådan, är någon reproduktion, publicering, utställning eller någon annan form av användning endast möjlig efter föregående skriftligt godkännande av säljaren, förutsatt att säljarens namn nämns och / eller under förutsättning att särskilda användningsvillkor uppfylls (t.ex. tillskrivning av formgivaren, etc.).


Force majeure
Säljaren kan inte hållas ansvarig gentemot köparen för förlust eller skada som köparen skulle lida och som direkt eller indirekt är resultatet av att genomförandet av avtalet hindras, försvåras, försenas, nekas eller är ekonomiskt otillräckligt på grund av omständigheter eller orsaker utanför säljarens rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejker, lockouter, arbetskonflikter, maskinhaverier, översvämningar, stormar, svårigheter eller högre kostnader för att erhålla arbetskraft, material eller transport, strejker eller förseningar hos säljarens leverantör eller vägran att leverera av ovannämnda leverantör.


Upphörande
9.1 Säljaren har rätt att omedelbart och automatiskt säga upp avtalet med rekommenderat brev om köparen inte uppfyller en eller flera väsentliga skyldigheter i avtalet eller dessa allmänna villkor eller om eventuella belopp som köparen är skyldig i samband med denna eller tidigare beställningar med säljaren inte har betalats i sin helhet, utan att det påverkar säljarens andra rättigheter, inklusive hans rätt till ersättning.

9.2 Säljaren har rätt att omedelbart säga upp avtalet eller att kräva full förskottsbetalning eller andra garantier från köparen före leverans om köparen är föremål för konkurs eller betalningsavstängning, går i likvidation eller gör andra rättsliga eller utomrättsliga arrangemang med fordringsägare.


Träning
10.1 Ovanstående allmänna villkor gäller även för alla registreringar av de utbildningar som anordnas av säljaren, om inte annat anges nedan.

10.2 Avbokning mer än 14 kalenderdagar före utbildningsdagen kan göras helt kostnadsfritt. Om avbokningen sker mellan 14 och 8 kalenderdagar innan utbildningen påbörjas ska 50% av anmälningsavgiften betalas. Vid avbokning från 7 eller färre kalenderdagar före utbildningens start ska 100% av anmälningsavgiften betalas.

10.3 Om utbildningen inte kan äga rum på grund av oförutsedda omständigheter kommer vi att informera köparen om möjligt om ett nytt datum. I det här fallet kommer säljaren inte automatiskt att återbetala de registreringsavgifter som redan betalats av köparen.

10.4 För specifika kurser eller kurser på mer än 8 timmar kan särskilda avbokningsvillkor gälla. Dessa kommer, om tillämpligt, att meddelas vid registreringen.

 

Slutbestämmelser
11.1 Parternas underlåtenhet eller underlåtenhet att genomdriva eller följa någon bestämmelse eller villkor i avtalet kan inte betraktas som ett avslag på denna bestämmelse eller villkor.

11.2 Avtalet regleras och tolkas uteslutande i enlighet med belgisk lag. Endast domstolarna i den avdelning där säljaren är etablerad är behöriga att avyttra eventuella tvister som rör avtalet.

11.3 Om någon bestämmelse i avtalet eller någon del därav förklaras ogiltig påverkar detta inte de återstående bestämmelserna i avtalet eller den återstående delen av ovannämnda bestämmelse. I ett sådant fall kommer båda parter att ersätta de (delar av) bestämmelsen/de bestämmelser som är ogiltiga med (a) nya bestämmelser som kommer så nära parternas och avtalets ursprungliga avsikt som möjligt.

11.4 Den information och de personuppgifter som köparen överför till säljaren, inklusive köparens e-postadress, förs in i en databas som används av säljaren eller tredje part som den senare förlitar sig på för administrativa ändamål och för att hålla köparen informerad om nuvarande och framtida tjänster, produkter, kampanjer etc. av säljaren. Köparens personuppgifter (inklusive uppgifterna om hans kontakter) behandlas av IN2-CONCRETE BVBA, etablerat i Lange Ambachtstraat 10, 9860 Oosterzele (Belgien) som ansvarig part. Som fysisk person har köparen rätt att kostnadsfritt vägra att hans personuppgifter kommer att användas för direktmarknadsföring. Han kan ange detta för säljaren med vanligt brev eller e-post. Som fysisk person har köparen också rätt att konsultera och korrigera sina uppgifter. Om han vill utnyttja dessa rättigheter skickar han en begäran till säljaren.

11.5 Verkställande och/eller godkännande av en anteckning eller andra förhandlingsbara dokument kan inte betraktas som novation, oavsett art, eller som en avvikelse från dessa allmänna villkor.

11.6 Den lagliga leveransorten är alltid Belgien.

Denna webbplats använder cookies för tekniska och marknadsföringsändamål. Visa mer
Inställningar för cookies
Acceptera
Vägra
Integritets- och cookiepolicy
Integritets- och cookiepolicy
Cookie-namn Aktiv
IN2-CONCRETE BVBA is een bedrijf geregistreerd in België, Kamer van Koophandel onder het nummer 0598.892.252, met geregistreerde kantoren in 9860 Oosterzele, Gijzenzelestraat 10. De bescherming van je informatie is gebaseerd op vertrouwen. Privacy is erg belangrijk voor ons. We zouden het ook niet graag hebben als persoonlijke data gedeeld zou worden zonder onze toestemming. Daarom willen we je in deze sectie gedetailleerd informateren over onze privacy policy. Welke informatie verzamelen we? We verzamelen informatie wanneer registreert, een bestelling plaatst, inschrijft voor een wedstrijd of antwoordt op een enquête, invulformulier of een andere functie die contactgegevens verzamelt in onze website. We verzamelen ook informatie over de ontvangers van geschenken, zodat we de aankoop van geschenken kunnen voltooien. De informatie die we verzamelen over de ontvangers van geschenken wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Hoe gebruiken we jouw informatie? Het is mogelijk dat we de informatie die we verzamelen op de volgende manieren gebruiken: Om je website-ervaring te personaliseren en om ons toe te laten het type content en producten te tonen waar je het meest interesse in toont; Om ons toe te laten je een betere dienstverlening te bezorgen bij het antwoorden van je klantenservice vragen; Om je transacties snel te laten verlopen Om een wedstrijd, actie, enquête of andere functionaliteit van onze website toe te passen Als je ons je e-mailadres bezorgd hebt en ingeschreven bent op onze elektronische nieuwsbrief, kunnen we je regelmatig e-mails sturen. Als je geen promotionele e-mails meer wil ontvangen, verwijzen we je graag naar de sectie hieronder: “Hoe kan je uitschrijven of de informatie die je ons bezorgd hebt verwijderen of wijzigen”. De analytische gegevens (bijvoorbeeld van Google Analytics) van IN2-CONCRETE, bevat ook locatiegegevens. Op basis van deze data kunnen we bij benadering een verwachte locatie aanduiden op een kart. Die locaties (gebaseerd op een IP-adres) zijn niet nauwkeurig en veruit onvoldoende om een exacte locatie aan te duiden. We gebruiken deze gegevens niet om je te identificeren, maar enkel om te garanderen dat onze website en diensten goed functioneren. Hoe beschermen we bezoekersinformatie? We implementeren verschillende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van je persoonlijke informatie te behouden. Je persoonlijke informatie is beschermd achter verschillende veiligheidsnetwerken en is enkel beschikbaar voor een gelimiteerd aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot deze systemen en door de wet en contractueel verplicht zijn om deze informatie vertrouwelijk te houden. Wanneer je orders plaatst of je persoonlijke gegevens consulteert, gebruiken we een beveiligde server. Alle gevoelige / kredietinformatie die je ons verstrekt, wordt overgebracht met Secure Socket Layer (SSL) technologie en daarna versleuteld in onze databases, zodat ze enkel geconsulteerd kunnen worden zoals hierboven beschreven. Gebruiken we “cookies”? Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een website of zijn service provider op de harde schijf van je computer plaatst via je webbrowser (indien je dat toelaat), die ervoor zorgen dat systemen van de website of service provider je webbrowser herkennen en bepaalde informatie verzamelen en onthouden. We gebruiken bijvoorbeeld cookies om te verwerken en onthouden welke producten in je winkelwagen zitten. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen je voorkeuren te begrijpen gebaseerd op je vorige activiteit op onze website, zodat we je betere diensten kunnen aanbieden. We gebruiken ook cookies om globale data te verzamelen over de trafiek van onze website zodat we in de toekomst de site-ervaring en onze diensten kunnen verbeteren. Het is mogelijk dat we externe partners contracteren om te helpen onze websitebezoekers beter te begrijpen. Deze externe partners hebben geen toestemming om de informatie te gebruiken, behalve om onze diensten te verbeteren. Je kan je computer instellen zodat je telkens een waarschuwing krijgt wanneer er een cookie verzonden wordt, of je kan ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Dat doe je door je browser (zoals Internet Explorer, Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox). Elke browser is anders, dus kijk zeker in het helpmenu van je browser om te leren hoe je je cookie-instellingen kunt aanpassen. Als je je cookies afzet, zal je geen toegang hebben tot de vele functies die je website-ervaring beter maken, en is het mogelijk dat sommige van onze diensten niet goed werken. Je kan wel steeds telefonisch bestellingen plaatsen door ons te contacteren. Geven we de informatie die we verzamelen vrij aan derden? We verkopen, uitwisselen of dragen geen persoonlijke informatie over aan derde partijen, tenzij we je daarvan op voorhand op de hoogte brengen zoals hieronder beschreven. De term “derden” bevat niet IN2-CONCRETE of ondergeschikte bedrijven. Het omvat ook niet de partners op het vlak van websitehosting of andere partijen die ons helpen om de website te beheren, onze business te runnen, of onze diensten aan te bieden, zolang ze ermee akkoord gaan die informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen ook informatie vrijgeven als we geloven dat wettelijk nodig is, om ons websitebeleid op te leggen of om onze rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. We geven enkel de nodige informatie vrij aan onze partners die verantwoordelijk zijn om aankopen te leveren. Evenwel, niet-persoonlijke bezoekersinformatie kunnen we doorgeven aan andere partijen voor marketing- reclame- of andere doeleinden. IN2-CONCRETE heft alle mogelijke wettelijke en technische maatregelen genomen om niet-toegelaten toegang en gebruik van persoonlijke gegevens te voorkomen. IN2-CONCRETE kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor identiteitsdiefstal of misdaden op het vlak van informatietechnologie. In het geval van een inbraak op het informatietechnologiesysteem van IN2-CONCRETE, zal IN2-CONCRETE alle mogelijke en redelijk maatregelen nemen om de schade of diefstal te beperken. Hoe kan je uitschrijven of de informatie die je ons bezorgd hebt verwijderen of wijzigen? Je e-mailinschrijvingen kan je wijzigen onder de voorkeuren bij “Mijn account”. Gelieve op te merken dat het vanwege ingeplande e-mails, mogelijk is dat je nog e-mails ontvangt die reeds in productie zijn. Om al je online accountinformatie te verwijderen van uit onze database, meld aan onder “Min Account” op onze website en verwijder je leveringsadres, facturatieadres en betalingsinformatie. Gelieve op te merken dat het mogelijk is dat we informatie over individuele verkooptransacties bewaren om die transactie te voltooien en om de gegevens bij te houden. Links naar derde partijen Om je toegevoegde waarde te bieden, is het mogelijk dat we links naar derde partijen toevoegen aan onze website. Die websites hebben een eigen en onafhankelijk privacybeleid. Daarom hebben we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid over de inhoud en activiteiten die gelinkt zijn aan die websites. Toch proberen we de integriteit van onze website te bewaren en verzoeken we je om feedback te geven over deze links (ook als een bepaalde link niet zou werken). Wijzigingen aan ons beleid Als we beslissen om ons privacybeleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen publiceren op deze pagina. Wijzigingen aan het privacybeleid zullen enkel toegepast worden op informatie die verzameld werd vanaf de datum van de wijziging. Dit beleid werd het laatst gewijzigd op 1 maart, 2015. Vragen en feedback We nodigen je uit om vragen en opmerkingen over ons privacybeleid te uiten via info@in2-concrete.com. Enkel Online Beleid Dit beleid is enkel van toepassing op informatie verzameld via onze website en is niet van toepassing op informatie die we offline verzamelen. Algemene voorwaarden Gelieve onze pagina “Algemene voorwaarden” te raadplegen over het gebruik, disclaimers, beperkingen en gevaren van onze website. Uw instemming Door onze website te gebruiken, stem je in met ons privacybeleid.
Spara inställningar
Inställningar för cookies
Jämför