Gratis professioneel advies
Artikelen op voorraad voor 15:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden
Gratis levering vanaf €750 excl. BTW (BE/NL)

Algemene voorwaarden

Voorwerp
1.1 In deze standaardvoorwaarden betekent de ‘verkoper’ ‘IN2-CONCRETE BVBA, gevestigd in de Lange Ambachtstraat 10, 9860 Oosterzele (België), met ondernemingsnummer 0598.892.252’. In deze standaardvoorwaarden betekent de ‘koper’ elke professionele koper van producten (voor de definitie hiervan, zie verder in deze voorwaarden) van de verkoper in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere professionele verkoop en levering van goederen en diensten (hierna de ‘producten’) door de verkoper aan de koper onder enige overeenkomst tussen voornoemde partijen (hierna de ‘overeenkomst’). De overeenkomst komt tot stand door overmaking van een order- of inschrijvingsbevestiging door de verkoper aan de koper, nadat deze laatste een bestelling van producten heeft geplaatst bij de verkoper, ongeacht de manier waarop (mondeling, elektronisch, etc.) of de plaats waar (op de terreinen van de verkoper, op beurzen, via het internet, etc.) dit gebeurt. De orderbevestiging wordt, indien mogelijk (op beurzen, verkoop op de terreinen van de verkoper, etc.), onmiddellijk op papier aan de koper overhandigd en moet in ieder geval ook, samen met onderhavige algemene voorwaarden, per e-mail verzonden worden naar het e-mailadres dat door de koper aan de verkoper gegeven wordt.

1.3 Tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de verkoper kan de koper in geen geval een beroep doen op enige algemene voorwaarden die vermeld staan op door hem verzonden documenten, zelfs als deze overgemaakt worden in het kader van een bestelling en de verkoper niet uitdrukkelijk tegen deze voorwaarden protesteert na de orderbevestiging. Geen enkele wijziging, aanpassing of verwerping van één of meerdere van deze voorwaarden is geldig, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

1.4 In het geval van tegenstrijdigheden tussen de orderbevestiging en onderhavige algemene voorwaarden hebben de algemene voorwaarden voorrang, tenzij de orderbevestiging expliciet afwijkt van (m.a.w. verschilt van enig artikel in) de algemene voorwaarden.

1.5 De overeenkomst wordt gesloten zodra de orderbevestiging, waar onderhavige algemene voorwaarden bijgevoegd zijn, door In2-Concrete aan de koper is overgemaakt.


Betaaltermijnen
2.1 Betalingen moeten plaatsvinden binnen de termijn aangegeven op de orderbevestiging. Goederen worden enkel verzonden na volledige betaling. Indien de verkoper beslist de goederen toch te verzenden vóór enig verzoek tot betaling moeten deze betaald worden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.

De producten worden op factuur gezet onmiddellijk na de datum waarop ze de terreinen van de verkoper verlaten. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om een voorschot aan te rekenen, in welk geval de producten enkel geleverd worden na betaling hiervan.

2.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om de producten niet te leveren zolang enige bedragen die onder enige overeenkomst met de koper verschuldigd zijn, niet (volledig) betaald zijn, inclusief alle interesten en forfaitaire schadevergoedingen die nog verschuldigd zijn, zoals bepaald onder artikel 2.3 of 2.4 van onderhavige algemene voorwaarden.

2.3 Wordt enige factuur niet of niet volledig betaald, dan geldt automatisch en zonder ingebrekestelling een interest van 12 % per jaar op deze bedragen vanaf de datum waarop de bedragen verschuldigd zijn tot het moment van volledige betaling.

2.4 In het geval van niet- of onvolledige betaling van het of de verschuldigde bedragen heeft de verkoper bovendien automatisch en zonder ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag bovenop de bedragen die nog verschuldigd zijn op dat moment en zonder de lopende interest, doch minimum 250 euro per factuur, onverminderd het recht van de verkoper om bijkomende schadevergoeding te vorderen als deze laatste bewijst dat de geleden schade groter is dan beide voornoemde bedragen.

2.5 Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

2.6 De koper heeft in geen geval het recht om enige bedragen die de verkoper aan hem (vermeend) verschuldigd is te verrekenen met enige bedragen die hij (vermeend) verschuldigd is aan de verkoper.


Levering van de producten
3.1 De door de verkoper voor producten opgegeven levertijden en -data, zoals hieronder aangegeven, worden enkel vermeld bij benadering. Levering na de geschatte leveringsdatum geeft geen aanleiding tot annulering van de overeenkomst.

3.2 Na of samen met de orderbevestiging ontvangt de koper, in overeenstemming met artikel 1.2 van de algemene voorwaarden, een offerte van de verkoper met een leveringsdatum voor de producten, evenwel enkel ter indicatie.

3.3 De koper wordt geacht de producten bij levering onmiddellijk te controleren en de verkoper binnen 7 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te brengen van alle zichtbare gebreken. In zulk geval levert de koper de verkoper ook de nodige bewijzen, waarop de verkoper voornoemde bewijzen zal onderzoeken conform zijn interne procedures en de koper onmiddellijk zal inlichten van eventuele verdere procedures. Als de verkoper het gebrek erkent, kan hij ofwel een vervangend product leveren, ofwel een creditnota opmaken. Zichtbare gebreken die niet aan de verkoper gemeld worden binnen de hierboven vermelde termijn zullen beschouwd worden als aanvaard door de koper.

3.4 Indien enig door de koper verschuldigd bedrag voor de betrokken of andere orderbevestigingen niet volledig betaald wordt, heeft de verkoper het recht om de levering van de producten op te schorten tot volledige betaling van alle bedragen. De verkoper heeft ook het recht de levering van de producten op te schorten als hij om welke reden dan ook twijfelt aan de kredietwaardigheid van de koper en/of indien de koper redelijkerwijze niet (voldoende) kredietwaardig is, rekening houdend met de bestelling die door hem geplaatst werd zoals vermeld op de orderbevestiging.


Annulering van de bestelling
4.1 Niettegenstaande de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, en in het bijzonder van artikel 4.2 hieronder, heeft de koper het recht om zijn bestelling te annuleren vóór levering van de producten. Zulke annulering moet schriftelijk gebeuren, waarbij de datum waarop de annulering door de verkoper ontvangen wordt bepalend zal zijn voor de schadevergoeding zoals die hieronder uiteengezet is.

4.2 Indien de koper zijn bestelling (deels) annuleert binnen 14 kalenderdagen na de datum waarop de orderbevestiging via e-mail verzonden werd, dient hij 30 % van de prijs (inclusief btw) te betalen. Indien de koper zijn bestelling (deels) annuleert vanaf 14 kalenderdagen na de datum waarop de orderbevestiging via e-mail verzonden werd, dient hij 50 % van de prijs (inclusief btw) te betalen. Annuleren is niet meer mogelijk zodra de producten verzonden werden.


Risico’s
5.1 Alle risico’s, van welke aard ook, zijn ten laste van de koper vanaf het moment waarop de producten de terreinen van de verkoper verlaten.

5.2 Indien de producten de terreinen van de verkoper niet kunnen verlaten door enige oorzaak die toegeschreven kan worden aan de koper, gaan de risico’s over op deze laatste op de datum waarop gepland was dat de producten de magazijnen zouden verlaten zoals doorgegeven aan de koper.


Eigendom
6.1 De producten blijven eigendom van de verkoper tot hun volledige prijs betaald is. Indien de koper, om welke reden dan ook, enige andere interesten en/of forfaitaire schadevergoedingen aan de verkoper verschuldigd is, worden de producten eigendom van de koper zodra hij deze interesten en/of forfaitaire schadevergoedingen volledig betaald heeft.

6.2 In het geval van niet-betaling dient de koper de producten onmiddellijk en in goede staat aan de verkoper te retourneren op eerste verzoek van deze laatste. In zulk geval behoudt de verkoper zich ook het recht voor om onmiddellijk de producten in bezit te nemen die, zoals vermeld in artikel 6.1 hierboven, zijn eigendom gebleven zijn en deze weer door te verkopen. Te dien einde verleent de koper de medewerkers, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de verkoper het onherroepelijke recht om zijn terreinen en sites te betreden. Dit recht blijft gelden tot de beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, en beïnvloedt de rechten niet die de verkoper verwerft onder onderhavige algemene voorwaarden of op een andere manier.


Aansprakelijkheid
7.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken in de producten die veroorzaakt zijn door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksomstandigheden of enige handeling, enig verzuim of enige fout van de koper of enige derde.

7.2 De totale aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper is in ieder geval beperkt tot de aan de koper gefactureerde prijs (exclusief btw) van de producten die de schade veroorzaakt hebben. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht de handeling of het verzuim van de verkoper of enige van zijn vertegenwoordigers, ongeacht het van toepassing zijnde aansprakelijkheidsregime met inbegrip van doch niet beperkt tot contractuele aansprakelijkheid, buitencontractuele aansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, zelfs in het geval van grove nalatigheid van de verkoper en bovendien in het geval van ernstig en opzettelijk wangedrag door de vertegenwoordigers van de verkoper.

7.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor verschillen in de kleur, de vorm of het gewicht van de producten in vergelijking met de door hem gegeven beschrijving, zoals vermeld in folders, op het internet, op beurzen, etc. De verkoper is eveneens niet aansprakelijk voor gebreken in de structuur of materialen van de producten.

7.4 Het gebruik van de producten is onderworpen aan alle intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten die door de verkoper geleverd worden, blijven eigendom van deze laatste in de grootst mogelijke zin, tenzij dit anders vermeld wordt in de offerte, op de factuur en/of in de orderbevestiging. Omdat de overdracht van de creatie noch betekent dat de intellectuele eigendomsrechten op voormelde creatie eveneens overgedragen worden, noch aldus beschouwd kan worden, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of enige andere vorm van gebruik enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de verkoper, op voorwaarde dat de naam van de verkoper vermeld wordt en/of mits naleving van specifieke gebruiksvoorwaarden (bv. naamsvermelding van de ontwerper, etc.).


Overmacht
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden jegens de koper voor enig verlies of enige schade die geleden zou worden door de koper en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het feit dat de uitvoering van de overeenkomst belemmerd wordt, moeilijk gemaakt wordt, vertraagd wordt, ontzegd wordt of economisch gezien onvoldoende gemaakt wordt door omstandigheden of oorzaken buiten de redelijke controle van de verkoper, met inbegrip van doch niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen, arbeidsgeschillen, machinebreuken, overstromingen, stormen, moeilijkheden of hogere kosten voor het verkrijgen van mankracht, materiaal of transport, stakingen of vertragingen bij de leverancier van de verkoper of weigering tot levering door voornoemde leverancier.


Beëindiging
9.1 De verkoper heeft het recht onmiddellijk en automatisch de overeenkomst te beëindigen per aangetekend schrijven indien de koper één of meerdere wezenlijke verplichtingen in de overeenkomst of onderhavige algemene voorwaarden niet naleeft of indien enige door de koper verschuldigde bedragen die betrekking hebben op deze of vroegere bestellingen bij de verkoper niet volledig betaald zijn, onverminderd enige andere rechten van de verkoper, met inbegrip van zijn recht op schadevergoeding.

9.2 De verkoper heeft het recht onmiddellijk de overeenkomst te beëindigen of vóór levering volledige vooruitbetaling of andere garanties van de koper te verlangen indien de koper het onderwerp is van een faillissement of surseance van betaling, in vereffening gaat of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke regelingen met schuldeisers treft.


Opleidingen
10.1 Op alle inschrijvingen van de door de verkoper georganiseerde opleidingen zijn ook bovenstaande Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij hieronder anders vermeld.

10.2 Annulatie meer dan 14 kalenderdagen voorafgaand aan de dag van de opleiding kan volledig kosteloos. Indien de annulatie gebeurt tussen 14 en 8 kalenderdagen voor de start van de opleiding, dan is 50 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij annulatie vanaf 7 of minder kalenderdagen voor de start van de opleiding is 100 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

10.3 Kan de opleiding door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan dan informeren wij de koper snel als mogelijk over een nieuwe datum. De verkoper zal in dit geval de door de koper reeds betaalde inschrijvingsgelden niet automatisch vergoeden.

10.4 Bij specifieke opleidingen of opleidingen van meer dan 8 uren kunnen speciale annulatie voorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen, indien van toepassing, bij inschrijving worden meegedeeld.

 

Slotbepalingen
11.1 Het verzuimen of nalaten van de partijen om enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst af te dwingen of na te leven kan niet beschouwd worden als een verwerping van deze bepaling of voorwaarde.

11.2 De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van de afdeling waar de verkoper gevestigd is zijn bevoegd om over enig geschil met betrekking tot de overeenkomst te beschikken.

11.3 Indien enige bepaling in de overeenkomst of enig deel ervan ongeldig verklaard wordt, heeft dit geen invloed op de overblijvende bepalingen in de overeenkomst of het overblijvende deel van voornoemde bepaling. In zulk geval zullen beide partijen de (delen van de) bepaling(en) die ongeldig is/zijn vervangen door (een) nieuwe bepaling(en) die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke intentie van de partijen en de overeenkomst komt/komen.

11.4 De informatie en persoonlijke gegevens die door de koper aan de verkoper doorgegeven worden, met inbegrip van het e-mailadres van de koper, worden ingevoerd in een databank die door de verkoper of derden op wie deze laatste een beroep doet, gebruikt wordt voor administratieve doeleinden en om de koper op de hoogte te houden van huidige en toekomstige diensten, producten, promoties, etc. van de verkoper. De persoonlijke gegevens van de koper (met inbegrip van de gegevens van zijn contacten) worden verwerkt door IN2-CONCRETE BVBA, gevestigd in de Lange Ambachtstraat 10, 9860 Oosterzele (België) als verantwoordelijke partij. De koper heeft als natuurlijke persoon het recht om, vrij van kosten, te weigeren dat zijn persoonlijke gegevens gebruikt worden voor directe marketing. Dit kan hij aan de verkoper te kennen geven via gewone brief of e-mail. De koper heeft als natuurlijke persoon eveneens het recht om zijn gegevens te raadplegen en te verbeteren. Als hij van deze rechten gebruik wenst te maken, stuurt hij hiervoor een verzoek naar de verkoper.

11.5 De uitvoering en/of aanvaarding van een nota of andere verhandelbare documenten kan beschouwd worden noch als novatie, van welke aard ook, noch als een afwijking van onderhavige algemene voorwaarden.

11.6 De juridische plaats van levering is steeds België.

Deze website maakt gebruik van cookies voor technische en marketing doeleinden. View more
Cookies settings
Aanvaarden
Weigeren
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
IN2-CONCRETE BVBA is een bedrijf geregistreerd in België, Kamer van Koophandel onder het nummer 0598.892.252, met geregistreerde kantoren in 9860 Oosterzele, Gijzenzelestraat 10. De bescherming van je informatie is gebaseerd op vertrouwen. Privacy is erg belangrijk voor ons. We zouden het ook niet graag hebben als persoonlijke data gedeeld zou worden zonder onze toestemming. Daarom willen we je in deze sectie gedetailleerd informateren over onze privacy policy. Welke informatie verzamelen we? We verzamelen informatie wanneer registreert, een bestelling plaatst, inschrijft voor een wedstrijd of antwoordt op een enquête, invulformulier of een andere functie die contactgegevens verzamelt in onze website. We verzamelen ook informatie over de ontvangers van geschenken, zodat we de aankoop van geschenken kunnen voltooien. De informatie die we verzamelen over de ontvangers van geschenken wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Hoe gebruiken we jouw informatie? Het is mogelijk dat we de informatie die we verzamelen op de volgende manieren gebruiken: Om je website-ervaring te personaliseren en om ons toe te laten het type content en producten te tonen waar je het meest interesse in toont; Om ons toe te laten je een betere dienstverlening te bezorgen bij het antwoorden van je klantenservice vragen; Om je transacties snel te laten verlopen Om een wedstrijd, actie, enquête of andere functionaliteit van onze website toe te passen Als je ons je e-mailadres bezorgd hebt en ingeschreven bent op onze elektronische nieuwsbrief, kunnen we je regelmatig e-mails sturen. Als je geen promotionele e-mails meer wil ontvangen, verwijzen we je graag naar de sectie hieronder: “Hoe kan je uitschrijven of de informatie die je ons bezorgd hebt verwijderen of wijzigen”. De analytische gegevens (bijvoorbeeld van Google Analytics) van IN2-CONCRETE, bevat ook locatiegegevens. Op basis van deze data kunnen we bij benadering een verwachte locatie aanduiden op een kart. Die locaties (gebaseerd op een IP-adres) zijn niet nauwkeurig en veruit onvoldoende om een exacte locatie aan te duiden. We gebruiken deze gegevens niet om je te identificeren, maar enkel om te garanderen dat onze website en diensten goed functioneren. Hoe beschermen we bezoekersinformatie? We implementeren verschillende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van je persoonlijke informatie te behouden. Je persoonlijke informatie is beschermd achter verschillende veiligheidsnetwerken en is enkel beschikbaar voor een gelimiteerd aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot deze systemen en door de wet en contractueel verplicht zijn om deze informatie vertrouwelijk te houden. Wanneer je orders plaatst of je persoonlijke gegevens consulteert, gebruiken we een beveiligde server. Alle gevoelige / kredietinformatie die je ons verstrekt, wordt overgebracht met Secure Socket Layer (SSL) technologie en daarna versleuteld in onze databases, zodat ze enkel geconsulteerd kunnen worden zoals hierboven beschreven. Gebruiken we “cookies”? Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een website of zijn service provider op de harde schijf van je computer plaatst via je webbrowser (indien je dat toelaat), die ervoor zorgen dat systemen van de website of service provider je webbrowser herkennen en bepaalde informatie verzamelen en onthouden. We gebruiken bijvoorbeeld cookies om te verwerken en onthouden welke producten in je winkelwagen zitten. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen je voorkeuren te begrijpen gebaseerd op je vorige activiteit op onze website, zodat we je betere diensten kunnen aanbieden. We gebruiken ook cookies om globale data te verzamelen over de trafiek van onze website zodat we in de toekomst de site-ervaring en onze diensten kunnen verbeteren. Het is mogelijk dat we externe partners contracteren om te helpen onze websitebezoekers beter te begrijpen. Deze externe partners hebben geen toestemming om de informatie te gebruiken, behalve om onze diensten te verbeteren. Je kan je computer instellen zodat je telkens een waarschuwing krijgt wanneer er een cookie verzonden wordt, of je kan ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Dat doe je door je browser (zoals Internet Explorer, Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox). Elke browser is anders, dus kijk zeker in het helpmenu van je browser om te leren hoe je je cookie-instellingen kunt aanpassen. Als je je cookies afzet, zal je geen toegang hebben tot de vele functies die je website-ervaring beter maken, en is het mogelijk dat sommige van onze diensten niet goed werken. Je kan wel steeds telefonisch bestellingen plaatsen door ons te contacteren. Geven we de informatie die we verzamelen vrij aan derden? We verkopen, uitwisselen of dragen geen persoonlijke informatie over aan derde partijen, tenzij we je daarvan op voorhand op de hoogte brengen zoals hieronder beschreven. De term “derden” bevat niet IN2-CONCRETE of ondergeschikte bedrijven. Het omvat ook niet de partners op het vlak van websitehosting of andere partijen die ons helpen om de website te beheren, onze business te runnen, of onze diensten aan te bieden, zolang ze ermee akkoord gaan die informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen ook informatie vrijgeven als we geloven dat wettelijk nodig is, om ons websitebeleid op te leggen of om onze rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. We geven enkel de nodige informatie vrij aan onze partners die verantwoordelijk zijn om aankopen te leveren. Evenwel, niet-persoonlijke bezoekersinformatie kunnen we doorgeven aan andere partijen voor marketing- reclame- of andere doeleinden. IN2-CONCRETE heft alle mogelijke wettelijke en technische maatregelen genomen om niet-toegelaten toegang en gebruik van persoonlijke gegevens te voorkomen. IN2-CONCRETE kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor identiteitsdiefstal of misdaden op het vlak van informatietechnologie. In het geval van een inbraak op het informatietechnologiesysteem van IN2-CONCRETE, zal IN2-CONCRETE alle mogelijke en redelijk maatregelen nemen om de schade of diefstal te beperken. Hoe kan je uitschrijven of de informatie die je ons bezorgd hebt verwijderen of wijzigen? Je e-mailinschrijvingen kan je wijzigen onder de voorkeuren bij “Mijn account”. Gelieve op te merken dat het vanwege ingeplande e-mails, mogelijk is dat je nog e-mails ontvangt die reeds in productie zijn. Om al je online accountinformatie te verwijderen van uit onze database, meld aan onder “Min Account” op onze website en verwijder je leveringsadres, facturatieadres en betalingsinformatie. Gelieve op te merken dat het mogelijk is dat we informatie over individuele verkooptransacties bewaren om die transactie te voltooien en om de gegevens bij te houden. Links naar derde partijen Om je toegevoegde waarde te bieden, is het mogelijk dat we links naar derde partijen toevoegen aan onze website. Die websites hebben een eigen en onafhankelijk privacybeleid. Daarom hebben we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid over de inhoud en activiteiten die gelinkt zijn aan die websites. Toch proberen we de integriteit van onze website te bewaren en verzoeken we je om feedback te geven over deze links (ook als een bepaalde link niet zou werken). Wijzigingen aan ons beleid Als we beslissen om ons privacybeleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen publiceren op deze pagina. Wijzigingen aan het privacybeleid zullen enkel toegepast worden op informatie die verzameld werd vanaf de datum van de wijziging. Dit beleid werd het laatst gewijzigd op 1 maart, 2015. Vragen en feedback We nodigen je uit om vragen en opmerkingen over ons privacybeleid te uiten via info@in2-concrete.com. Enkel Online Beleid Dit beleid is enkel van toepassing op informatie verzameld via onze website en is niet van toepassing op informatie die we offline verzamelen. Algemene voorwaarden Gelieve onze pagina “Algemene voorwaarden” te raadplegen over het gebruik, disclaimers, beperkingen en gevaren van onze website. Uw instemming Door onze website te gebruiken, stem je in met ons privacybeleid.
Save settings
Cookies settings
Vergelijk